Informatie-memorandum

Investeerders

Informatie-memorandum

DISCLAIMER

Dit Informatiememorandum betreft een onderhandse plaatsing van aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen naar Belgisch recht Inclusio in de zin van de prospectus richtlijn 2003/71/EG. Het is geen prospectus en het werd aan geen enkele Belgische of buitenlandse overheid voorgelegd en geen enkele overheid heeft geoordeeld over de geschiktheid en de kwaliteit van deze transactie noch over de personen die deze transactie tot stand brengen.

Dit Informatiememorandum wordt op vertrouwelijke wijze ter kennis gebracht van potentiële beleggers en uitsluitend om hun de mogelijkheid te bieden na te gaan of het al dan niet opportuun is om in het kader van een onderhandse plaatsing in te schrijven op de aandelen van Inclusio. U mag in geen geval dit informatiememorandum aan een derde bezorgen of het volledig of gedeeltelijk fotokopiëren of reproduceren zonder het schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van Inclusio. Door de toegang tot de elektronische versie van dit Informatiememorandum te verkrijgen, verbindt U zich ertoe om alle gegevens in dit memorandum als strikt vertrouwelijk te behandelen.

Het aanbod mag het voorwerp zijn van beperkingen ten aanzien van sommige personen of in sommigen Staten als gevolg van de nationale reglementeringen van toepassing op die personen of in die Staten. In het bijzonder, informatie betreffende het aanbod is uitsluitend gericht tot personen die geen U.S. persons zijn in de zin van de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd en die fysiek niet aanwezig zijn in Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan noch in gelijk welke andere Staat op het grondgebied waarvan een dergelijke transactie onwettig zou zijn, zonder haar goedkeuring, registratie of erkenning volgens de in dit land geldende regels.

Door de toegang tot de elektronische versie van dit Informatiememorandum te krijgen, bevestigt U dat U geen U.S. persons bent in de zin van de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en dat U niet gevestigd bent in Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan.