Publicaties

Prospectus

Op deze pagina kan u toegang krijgen tot de prospectus van Inclusio.

“De volgende, beperkt toegankelijke, pagina’s van de website van Inclusio SA (de “Vennootschap”) bevatten informatie met betrekking tot de voorgenomen initiële aanbieding van nieuwe aandelen door de Vennootschap (waaronder, maar niet beperkt tot, een elektronische versie van het Prospectus – gepubliceerd in België) (de “Aanbiedingsinformatie”), die een openbare aanbieding in België uitmaakt en een private plaatsing in de Europese Economische Ruimte (“EER“) (behalve in België), in Zwitserland en in het Verenigd Koninkrijk aan gekwalificeerde beleggers zoals gedefinieerd in de prospectus verordening (EU) 2017/1129 (de “Prospectusverordening“) (“Gekwalificeerde Belegger“).

GEEN PERSOON DIE WOONACHTIG, GEDOMICILIEERD OF FYSIEK AANWEZIG IS IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, AUSTRALIE, JAPAN, ZWITSERLAND (BEHALVE VOOR GEKWALIFICEERDE BELEGGERS IN ZWITSERLAND) OF ZUID-AFRIKA MAG ZICH TOEGANG VERSCHAFFEN TOT DE AANBIEDINGSINFORMATIE OP DE VOLGENDE, BEPERKT TOEGANGKELIJKE PAGINA’S VAN DEZE WEBSITE.

De Aanbiedingsinformatie mag enkel worden geraadpleegd door investeerders die er overeenkomstig de relevante regelgeving toegang tot mogen hebben. Deze documenten worden enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Het reproduceren van deze elektronische versie(s) op (i) een website of op enige andere virtuele of fysieke locatie, of (ii) een gedrukte vorm of eender welke drager met het oog op de verdeling daarvan op eender welke wijze, is uitdrukkelijk verboden. Andere informatie op andere delen van de website van de Vennootschap of een andere website maakt geen deel uit van de Aanbiedingsinformatie

Het beschikbaar stellen van de Aanbiedingsinformatie op het internet, is op geen enkele wijze bestemd om een openbaar aanbod te vormen in enig rechtsgebied buiten België of om aankooporders te ontvangen van een rechtsgebied buiten België. De Vennootschap heeft geen toelating gegeven tot een openbaar aanbod in enige lidstaat van de EER (met uitzondering van België), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (elk een “Relevante Staat“) buiten België. Met betrekking tot enige Relevante Staat is deze website en de informatie die hierin is opgenomen, of waartoe deze toegang geeft, alleen gericht tot, en is alleen gericht op Gekwalificeerde Beleggers.

De Aanbiedingsinformatie wordt enkel voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld en is op geen enkele manier bedoeld om een openbare aanbieding of uitnodiging om over te gaan tot aankoop van, of inschrijving op aandelen van de Vennootschap, noch zal een dergelijke aanbieding of uitnodiging om over te gaan tot aankoop van, of inschrijving op  aandelen van de Vennootschap in, of gericht aan ingezetenen, verblijfhouders of burgers van, de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan, Zwitserland (behalve voor Gekwalificeerde Beleggers in Zwitserland), Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied waar een dergelijk aanbieding of uitnodiging zonder registratie, vrijstelling van registratie, of kwalificatie onder de toepasselijke regelgeving van het betrokken rechtsgebied niet is toegelaten, of niet aan de vereiste voorwaarden voldoet overeenkomstig de wetgeving van het desbetreffende rechtsgebied, plaatsvinden. De informatie opgenomen in de Aanbiedingsinformatie vormt tevens geen aanbieding of uitnodiging aan eender welke persoon die een dergelijke aanbieding of verzoek wettelijk gezien niet mag ontvangen of aan wie een dergelijke aanbieding of verzoek niet mag worden meegedeeld.

De aandelen van de Vennootschap werden niet, en zullen niet, worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act”). De aandelen van de Vennootschap zullen alleen buiten de Verenigde Staten van Amerika worden aangeboden op basis van Regulation S. Geen enkele informatie opgenomen in de Aanbiedingsinformatie, of enige kopie ervan mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden meegenomen of verzonden naar, of worden verspreid in, de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan, Zwitserland (behalve Gekwalificeerde Beleggers in Zwitserland) of Zuid-Afrika, of enig ander rechtsgebied waar een dergelijke distributie, publicatie, beschikbaarheid of gebruik in strijd zou zijn met de wet of regelgeving of waarvoor een registratie of licentie binnen een dergelijk rechtsgebied vereist zou zijn. Het niet-naleven van deze beperkingen kan een inbreuk uitmaken op de toepasselijke regelgeving van de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan, Zwitserland, Zuid-Afrika of enig ander bevoegd rechtsgebied. De verspreiding van de informatie opgenomen in de Aanbiedingsinformatie of op de website van de Vennootschap in andere rechtsgebieden dan België kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen en personen die kennis krijgen en/of in het bezit worden gesteld van dergelijke informatie dienen zich te informeren omtrent enige toepasselijke wettelijke beperkingen en moeten dergelijke beperkingen naleven. In het algemeen dient iedere persoon die tot de Aanbiedingsinformatie toegang wenst te krijgen, vooraf na te gaan of dergelijke toegang geen overtreding van enige toepasselijke wet- of regelgeving uitmaakt. De Vennootschap is niet aansprakelijk indien deze beperkingen door eender welke persoon worden overtreden.

Hoewel de Vennootschap er redelijkerwijs voor heeft gezorgd dat de informatie op deze website (anders dan de informatie die via een hyperlink wordt geraadpleegd) correct is op het moment van de laatste wijziging van de website, aanvaardt de Vennootschap geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid of volledigheid of het gebruik van de informatie op deze website, noch voor enige aansprakelijkheid voor het bijwerken van de informatie op deze website. De informatie op de website van de Vennootschap of begrepen in de Aanbiedingsinformatie mag niet worden geïnterpreteerd als een advies of aanbeveling, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, investerings-, belastings-, juridisch- of ander advies. In het bijzonder kunnen werkelijke resultaten en ontwikkelingen op materiële wijze afwijken van enig vooruitzicht, toekomstgerichte uitspraak, mening of verwachting uitgedrukt in de Aanbiedingsinformatie of op de website van de Vennootschap.

Indien u geen recht heeft om het materiaal op deze website te bekijken of indien u hierover twijfelt, gelieve deze webpagina te verlaten.

Door aan te vinken [“ja, ik bevestig”] bevestigt en verklaart u dat:

u niet gedomicilieerd of woonachtig bent in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Japan, Zwitserland (behalve voor Gekwalificeerde Beleggers), Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied waar een dergelijk aanbieding verboden is en dat u ofwel: (i) gedomicilieerd bent of verblijft in België, (b) gedomicilieerd ben of verblijft in een Relevante Staat en een Gekwalificeerde Belegger in de zin van de Prospectusverordening.

Er is iets misgelopen, probeer opnieuw!