Privacy Policy

Inclusio NV (hierna “wij”, “we” of “De Vennootschap” genaamd) verbindt zich ertoe om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen en te respecteren.

Dit beleid vormt de basis voor de manier waarop wij alle gegevens zullen verwerken die wij over u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Gelieve de onderstaande tekst zorgvuldig te lezen met het oog op een goed begrip van onze visie en onze praktijken op het vlak van uw gegevens en de manier waarop we die gegevens zullen gebruiken. Als u naar onze website surft, accepteert en aanvaardt u de praktijken die in dit Privacybeleid beschreven staan.

Gegevens die we over u verzamelen

We zullen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

Gegevens die u aan ons verstrekt:

Dat zijn gegevens over u die u aan ons verstrekt door het invullen van formulieren op onze website of door een communicatie met ons per telefoon, per e-mail of via een ander kanaal. Dit omvat gegevens die u ons verstrekt, wanneer u een online contactformulier invult of zich abonneert op de nieuwsbrief. Tot de gegevens die u ons verstrekt, behoren onder andere uw naam, voornaam en e-mailadres.

Gegevens die we over u verzamelen

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we automatisch de volgende informatie :
Bij elk van uw bezoeken aan onze website zullen we de volgende gegevens op geautomatiseerde wijze verzamelen: Technische gegevens met inbegrip van het IP-adres (Internet Protocol) dat werd gebruikt om uw computer te verbinden met het Internet, het type browser en de versie, de tijdzone, de types en versies van de plug-in van de browser, het besturingssysteem en het platform.
Gegevens over uw bezoek met inbegrip van de volledige Uniform Resource Locators (URL), de klikvolgorde naar, op en vanuit onze website (inclusief datum en tijdstip), de producten/diensten die u bekeken of opgezocht heeft, responstijden van de pagina, downloadfouten, lengte van het bezoek aan bepaalde pagina’s, gegevens over de interactie met de pagina (zoals het scrollen, de kliks en de mouse-overs), methodes die gebruikt worden om de pagina te verlaten.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u op onze website surft en het stelt ons ook in staat om onze website te verbeteren. Voor gedetailleerde gegevens over de cookies die we gebruiken, en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, zie ons Cookiebeleid.

Gebruik dat gemaakt wordt van uw gegevens

We gebruiken de gegevens die we over u hebben, op de volgende manieren:

Gegevens die u ons verstrekt

We zullen deze gegevens gebruiken om:

 • Onze verplichtingen na te komen die resulteren uit alle overeenkomsten die wij met u gesloten hebben, en om u de gegevens en diensten te verstrekken die u aan ons vraagt;
 • U op de hoogte te brengen van veranderingen in onze diensten;
 • Te garanderen dat de inhoud van onze website op de voor u en uw computer/toestel meest effectieve wijze wordt gepresenteerd.

Gegevens die we over u verzamelen

We zullen deze gegevens gebruiken:

 • Om onze website te beheren met het oog op de interne werking, inclusief het oplossen van problemen, de analyse van gegevens, tests, onderzoek, statistische doeleinden en enquêtes;
 • Om onze website te verbeteren om te garanderen dat de inhoud op de voor u en uw computer/toestel meest effectieve manier gepresenteerd wordt;
 • Om u de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan interactieve kenmerken van uw dienst, als u hiervoor kiest;
 • Als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig te houden en fraude te voorkomen.

Gegevens die we uit andere bronnen krijgen

We kunnen deze gegevens combineren met gegevens die u ons geeft, en gegevens die we over u verzamelen. Wij kunnen deze gegevens en de gecombineerde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze website te verbeteren om te garanderen dat de inhoud op de voor u en uw computer/toestel meest effectieve manier gepresenteerd wordt.

Wettelijke grondslag

Uw gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Als dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze legitieme belangen, voor zover uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen dan die belangen, zullen we uw gegevens gebruiken om uw voorkeuren te kennen, ons productaanbod beter te kunnen personaliseren, fraude te voorkomen en onze website te beveiligen.
 • Indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u; of
 • Indien u hiermee akkoord bent gegaan, bv. als u vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft verleend, mogen we uw e-mailadres gebruiken om u marketingberichten te sturen.

Mededeling van uw gegevens

U gaat ermee akkoord dat we het recht hebben om uw gegevens te delen met de door ons geselecteerde derde partijen:

 • Onze dochterondernemingen / andere entiteiten binnen de Groep;
 • Overheidsdiensten (inclusief diensten van justitie en politie);
 • Onze leveranciers van aan IT gerelateerde diensten;
 • Dienstverleners op het vlak van analytics en zoekmotoren die ons assisteren bij het verbeteren en optimaliseren van onze website, b.v. Google.

We zullen uw gegevens ook aan derden bekendmaken:

 • Indien we een business of activa verkopen of kopen, waarbij we uw gegevens aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke business of activa zullen meedelen;
 • Indien de Vennootschap of nagenoeg al haar activa overgenomen worden door een derde, waarbij de klantgegevens van de Vennootschap één van de overgedragen activa kan zijn;
 • Indien we ertoe verplicht zijn om uw gegevens bekend te maken of te delen teneinde een wettelijke verplichting na te komen of teneinde de rechten, eigendom of veiligheid van de Vennootschap, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat ook de uitwisseling van gegevens met overheidsdiensten (inclusief diensten van justitie en politie), bijvoorbeeld bij een incident met cyberveiligheid.
 • Indien dat passend is om één van de doeleinden te verwezenlijken die zijn uiteengezet in dit Privacybeleid.

Uw rechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de gegevens die wij over u bewaren. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet:

 • U heeft recht op toegang tot de gegevens die wij over u bewaren – dit is omdat wij willen dat u op de hoogte bent van de gegevens die wij over u hebben, en om u in staat te stellen na te gaan of wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming;
 • U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om een verder gebruik van uw gegevens te blokkeren of stop te zetten. Wanneer de verwerking op die manier beperkt is, kunnen wij uw gegevens nog wel opslaan, maar niet meer gebruiken;
 • Indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om de verbetering van uw gegevens te vragen;
 • U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht te vragen dat uw gegevens uit onze systemen gewist of verwijderd worden;
 • U heeft het recht bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw gegevens behandelen of verwerken;
 • Als onze verwerking van uw persoonsgegevens specifiek is gebaseerd op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dit omvat onder andere uw recht om uw toestemming in te trekken voor het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing;
 • U heeft het recht om uw gegevens onder bepaalde omstandigheden van ons te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm, zodat u deze gegevens voor eigen doeleinden kunt hergebruiken voor verschillende diensten. Bijvoorbeeld: als u met een andere serviceprovider wilt werken, kunt u uw gegevens eenvoudig en veilig naar deze nieuwe serviceprovider overplaatsen.

U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, waaronder verwerking ten behoeve van direct marketing.

Merk echter op dat het kan gebeuren dat we bepaalde gegevens moeten bewaren, bijvoorbeeld voor wettelijke of administratieve doeleinden (bijv. het bijhouden van een boekhouding).

Stuur ons voor alle hierboven vermelde verzoeken een e-mail naar info@inclusio.be met “verzoek i.v.m. privacy van gegevens” in de onderwerp en voeg een kopie van uw identiteitskaart of een ander bewijs van uw identiteit (b.v. rijbewijs) bij. Zo helpt u ons om te voorkomen dat er onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens, deze wijzigen of verwijderen. Wij zullen uw verzoek zo snel als praktisch mogelijk is beantwoorden. Als we (na ontvangst van uw verzoek) meer dan een maand tijd nodig zullen hebben om op uw verzoek te reageren, komen we naar u terug en laten u dat weten.

Veiligheid van de verzamelde gegevens

We hebben in onze website een aantal veiligheidskenmerken ingevoerd om een ongeoorloofde vrijgave van of toegang tot verzamelde en/of ontvangen gegevens te verhinderen. We hebben ons ingespannen om een veilige en betrouwbare website voor u te creëren, maar merk op dat we de vertrouwelijkheid van alle communicatie of materiaal dat door of naar ons of een andere partij verstuurd wordt via onze website niet kunnen garanderen. We kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de veiligheid van gegevens die verstuurd worden met deze methodes.

Alle gegevens die u aan ons verstrekt, worden bewaard op veilige servers. Wanneer wij u een wachtwoord gegeven hebben (of als u een wachtwoord gekozen heeft) waarmee u toegang kan krijgen tot bepaalde delen van onze website, bent u er zelf verantwoordelijk voor dat dit wachtwoord vertrouwelijk blijft. We vragen u om dit wachtwoord niet met iemand anders te delen.

Het bijhouden van uw informatie

De gegevens die wij over u hebben, worden bewaard op een manier die strookt met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Uw gegevens zullen in geen geval langer bewaard worden dan nodig is om de in dit Privacybeleid genoemde doelen te bereiken.

In het bijzonder zullen we:

 • Uw gegevens over uw online opzoeking slechts zolang bewaren als nodig is om u de gevraagde gegevens te bezorgen

Tenzij:

 • De verwerking van uw gegevens vereist is in verband met elk actueel of mogelijk geschil (wij hebben deze gegevens bijvoorbeeld nodig om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen), in welk geval wij uw gegevens zullen bewaren tot het einde van een dergelijk geschil; en/of
 • De bewaring voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan enige wettelijke of reglementaire verplichting (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden), in welk geval wij uw gegevens zullen bewaren zo lang als vereist door die verplichting.

Externe websites

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar websites en/of applicaties van onze partnernetwerken, adverteerders en filialen. Voor zover er hyperlinks of banneradvertenties met hyperlinks worden gebruikt om toegang te krijgen tot websites en/of toepassingen van derden, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites en/of toepassingen van derden niet door ons worden gecontroleerd en hun eigen privacybeleid hebben. Daarom zijn zij niet onderworpen aan dit Privacybeleid en aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u gegevens naar deze websites en/of applicaties stuurt.

Overeenkomst over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens – veranderingen aan ons Privacybeleid

Door deze website te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit Privacybeleid heeft gelezen en dat u instemt met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals hierboven uiteengezet.

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons Privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden gepubliceerd en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Controleer regelmatig of het privacybeleid is bijgewerkt of gewijzigd. Als u deze website blijft gebruiken na het bekendmaken van wijzigingen in dit Privacybeleid, betekent dit dat u die wijzigingen accepteert. Dit Privacybeleid is het laatst bijgewerkt op 31 08 2020.

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke –contactgegevens

De uit hoofde van dit Privacybeleid aangestelde Verwerkingsverantwoordelijke is de Vennootschap met ondernemingsnummer BE 0840.020.295, gevestigd in de Herrmann-Debrouxlaan 40, 1160 Brussel

Vragen, commentaren en verzoeken over het Privacybeleid moeten gericht worden tot Inclusio – Herrmann-Debrouxlaan 40, 1160 Brussel – info@inclusio.be.

Klachten

Als u meer informatie wilt, of als u een klacht wilt indienen, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit:

De Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel
Tel: +32 (0) 2 274 48 00
Fax: +32 (0) 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
URL : www.gegevensbeschermingsautoriteit.be