Wie zijn we?

DOELSTELLING

De doelstelling van Inclusio bestaat erin om, op middellange termijn, het statuut van GVV te behalen en zodoende, via haar beursgang, een referentieplatform te worden dat toegankelijk is voor alle privé-investeerders.


Te dien einde is een vastgoedportefeuille in opbouw, met een waarde van ongeveer 100 miljoen euro voor 2019. Op termijn zal de portefeuille een meerderheid van betaalbare woningen tellen, en voor +/- 20 % collectieve voorzieningen.

MISSIE

De missie van Inclusio bestaat erin om op lange termijn aan zwakkere bevolkingsgroepen kwaliteitsvolle woningen te bieden aan een betaalbare huurprijs. Haar prioritair segment bestaat in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van gebouwen welke ter beschikking worden gesteld van huurders met lage of middelmatige inkomsten.


Elk vastgoedproject wordt geselecteerd in functie van zijn positieve sociale impact gecombineerd met een redelijke investeringsreturn.

Het overgrote deel van de gebouwen wordt in huur gegeven aan Sociale Verhuurkantoren « SVK’s », die door de Gewesten worden gesubsidieerd om aan behoeftige mensen een betaalbare woning ter beschikking te kunnen stellen.

1. PRIVE INVESTERING IN SOCIALE HUISVESTING

Inclusio koopt en ontwikkelt nieuwe of gerenoveerde gebouwen om een eigen vastgoedportefeuile uit te bouwen :


• – specifiek programma opgezet om een antwoord te bieden aan de specifieke behoeften van dit segment: aangepaste oppervlaktes, betaalbaarheid, aandacht voor optimale integratie in de plaatselijke gemeenschappen;

• – accent op de duurzaamheid en energieperformantie van de gebouwen;

• – verhuur van de gebouwen aan sociale partners (vb: Sociale Verhuurkantoren, OCMW’s en huisvestingsmaatschappijen) op basis van lange termijn-huurcontracten met het oog op de doorverhuur van de woningen aan de individuele bewoners.

2. DE SOCIALE INTEGRATIE VOOR SOMMIGE KWETSBARE GROEPEN

Voor een gedeelte van haar portefeuille zal Inclusio partnerships afsluiten met actoren die een sociale ondersteuning bieden (vb : vzw’s voor de integratie / begeleiding van aan in moeilijkheden verkerende of kwetsbare personen)

INCLUSIO HEEFT HET B CORP CERTIFICAAT BEKOMEN OM ZIJN MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT TE BELONEN

Inclusio werd B Corp gecertificeerd door het non-profit B Lab omdat ze voldoet aan strenge normen inzake sociale- en milieuprestaties, verantwoordingsplicht en transparantie. De B Corps zijn een nieuw type bedrijven die, via hun bedrijfsvoering, actief meewerken aan het oplossen van sociale- en milieuproblemen.


Meer informatie over de B Corps en de prestaties van Inclusio vindt u op www.bcorporation.net.

Structuur van de Onderneming

Ondernemingsstructuur